Публічна оферта на обладнання

 Затверджено 01.04.2020

м. Київ, Україна     ТОВ “АЙТІ ІННОВАЦІЇ”

Викладений нижче текст Договору,  адресований фізичним особам  і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) Товариства з обмеженою відповідальністю «АЙТІ ІННОВАЦІЇ» в особі генерального директора Кочевих Вадима Володимировича, який діє на підставі Статуту, названий в подальшому як «Продавець».

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій,  передбачених п. 1.3. цього Договору,  що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт). 

   1. Загальні положення 

1.1 Даний Договір, є офіційною пропозицією ТОВ «АЙТІ ІННОВАЦІЇ», далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту – «Договір». Публічна оферта (пропозицію) розміщена на офіційному інтернет-сайті Продавця https://www.i-bee.net (далі – «Інтернет-сайт»).

1.2 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями,  необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. 

Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Продавця за посиланням https://www.i-bee.net/ua/public-offer/

1.3 Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний Договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

1.4 У разі прийняття умов цього Договору, тобто публічної оферти Інтернет-магазину, користувач стає Покупцем.

   2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

2.1 «Оферта» – пропозиція Продавця укласти Договір.

2.2 «Акцепт» – прийняття пропозиції Продавця укласти Договір Покупцем.

2.3 «Продукція» – обладнання для моніторингу транспорту та супутні компоненти та інше.

2.4 «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

2.5 «Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

2.6 «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

2.7 «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

   3. Предмет Договору

3.1 Продавець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, продати Продукцію, а Покупець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти й оплатити таку Продукцію.

3.2 Загальна кількість та характеристики Продукції, що є предметом купівлі-продажу за цим Договором, визначається у Замовленні.

   4. Порядок оформлення замовлення

4.1 Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на сайті Інтернет-магазину і наявний.

4.2 Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3 При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4 При відсутності товару Покупець має право: замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати Замовлення.

   5. Порядок оплати замовлення

5.1 Переказ коштів на розрахунковий рахунок Продавця здійснюється шляхом виставлення рахунку Покупцеві або за допомогою системи Оплата частинами від Приватбанк і повністю відповідає її умовам.

5.2 Комісію за переказ коштів сплачує Продавець.

   6. Права та обов’язки сторін:

6.1 Продавець має право:

– в односторонньому порядку припинити виконувати зобов’язання за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

6.2 Покупець зобов’язаний:

– своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.

6.3 Покупець має право:

– оформити Замовлення в Інтернет-магазині;

– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

   7. Відповідальність сторін

7.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

7.2 Продавець не несе відповідальності за:

– змінений виробником зовнішній вигляд Продукції;

– за незначне невідповідність колірної гами Продукції, що може відрізнятися від оригіналу Продукції виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;

– за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення;

– за затримку і перебої при обробці замовлення та доставки товару, які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою контролю Продавця;

– за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

7.3 Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам.

7.4 У разі настання обставин непереборної сили, Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

7.5 Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

   8. Порядок повернення товару належної якості

8.1 Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

8.2 Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

8.3 При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов’язаних з доставкою товару Покупцеві.

   9. Інші умови

9.1 Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації його на сайті https://www.i-bee.net

9.2 Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3 Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4 Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5 Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.6 Інформація, яка надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

   10. Термін дії Договору

10.1 Договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий Договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

10.2 До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

10.3 Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із Сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.