Публічна оферта на послуги

    Затверджено 01.01.2021

м. Київ, Україна

         ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

Кочевих Володимир Іванович

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ СИСТЕМИ “I-BEE”

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

  1. АБОНЕНТ – особа, що уклала із ВИКОНАВЦЕМ договір публічної оферти
   системи “i-bee” та отримує послуги за цим договором.
  2. ВИКОНАВЕЦЬ – Фізична особа-підприємець Кочевих Володимир Іванович, зареєстрований за адресою 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 15, кв. 26.
  3. СИСТЕМА «i-bee» (надалі – СИСТЕМА) – програмно-апаратний комплекс, який дозволяє АБОНЕНТУ отримувати інформацію про стан ОБЛАДНАННЯ та близького до нього навколишнього середовища за допомогою підключення до мережі Інтернет.
  4. ОБЛАДНАННЯ — апаратні телеметричні пристрої, які дозволяють здійснювати дистанційні вимірювання та збір інформації про навколишнє середовище всередині бджолиного вулика з подальшим пересиланням їх на СЕРВЕР.
  5. СЕРВЕР – набір програмно-апаратних засобів, призначених для збору, обробки та збереження ДАНИХ, що надходять від ОБЛАДНАННЯ, з подальшим наданням даних АБОНЕНТУ за допомогою МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ.
  6. МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК – програмне забезпечення, що встановлюється на смартфони iOS або Android, за допомогою якого та мережі Інтернет АБОНЕНТ має можливість отримувати доступ до ДАНИХ, що зберігаються на СЕРВЕРІ.
  7. ДАНІ – набір показників, надісланих ОБЛАДНАННЯМ та збережений на СЕРВЕРІ.
  8. ПОСЛУГА – організація доступу АБОНЕНТА до ДАНИХ за допомогою мережі Інтернет та МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ
  9. АБОНЕНТСЬКА ПЛАТА – фіксований регулярний платіж, визначений ВИКОНАВЦЕМ у ТАРИФНОМУ ПЛАНІ, який сплачується ЗАМОВНИКОМ за ПОСЛУГИ, що надаються ВИКОНАВЦЕМ.
  10. ТАРИФНИЙ ПЛАН – таблиця відповідності переліку ПОСЛУГ їх вартості, затверджена ВИКОНАВЦЕМ на офіційному сайті та у Додатку №1 до цього Договору.
  11. ЛОГІН – діючий номер мобільного телефону АБОНЕНТА, за допомогою якого АБОНЕНТ здійснює реєстрацію та подальшу авторизацію у МОБІЛЬНОМУ ЗАСТОСУНКУ. Вказуючи цей номер мобільного телефону, АБОНЕНТ погоджується на отримання SMS-повідомлень від ВИКОНАВЦЯ з приводу роботи СИСТЕМИ.
  12. ПАРОЛЬ — сукупна унікальна послідовність символів, яку створює АБОНЕНТ під час реєстрації у МОБІЛЬНОМУ ЗАСТОСУНКУ для здійснення доступу до ДАНИХ.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Умови цього Договору визначаються ВИКОНАВЦЕМ самостійно відповідно до чинного законодавства України.
  2. Цей Договір публічної оферти автоматично укладається із кожною особою (юридичною або фізичною), яка бажає його укласти, шляхом згоди АБОНЕНТА на умови цього Договору під час реєстрації у МОБІЛЬНОМУ ЗАСТОСУНКУ.
  3. Договір є обов’язковим для виконання ВИКОНАВЦЕМ після розміщення його на офіційному сайті ВИКОНАВЦЯ. Для АБОНЕНТА договір стає обов’язковим після реєстрації у МОБІЛЬНОМУ ЗАСТОСУНКУ шляхом створення ЛОГІНУ та ПАРОЛЮ.
  4. Договір стосується виключно використання СИСТЕМИ та надання ПОСЛУГ і не стосується роботи ОБЛАДНАННЯ АБОНЕНТА.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

  1. Права ВИКОНАВЦЯ
   1. Припиняти надання ПОСЛУГИ АБОНЕНТУ у випадку наявності будь-якої  заборгованості за цим Договором шляхом обмеження доступу до ДАНИХ або СИСТЕМИ.
   2. Оновлювати функціонал СИСТЕМИ без попереднього погодження із АБОНЕНТОМ.
   3. Змінювати вартість АБОНЕНТСЬКОЇ ПЛАТИ та зміст ТАРИФНИХ ПЛАНІВ шляхом інформування АБОНЕНТА за допомогою МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ,
    WEB-сайту СИСТЕМИ (https://www.i-bee.net) та відправки інформації на електронну пошту АБОНЕНТА не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до набуття чинності цих змін.
  2. Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:
   1. Після реєстрації АБОНЕНТА в СИСТЕМІ забезпечити доступ АБОНЕНТА до СИСТЕМИ за допомогою мережі Інтернет.
   2. Надати АБОНЕНТУ доступ до інструкції з користування та налаштування СИСТЕМИ.
   3. Надавати АБОНЕНТУ технічну підтримку відповідно до розділу 5 цього Договору.
   4. Забезпечити збереження ДАНИХ і зберігання їх в архіві на СЕРВЕРІ протягом необмеженого часу.
  3. Права АБОНЕНТА
   1. Отримувати доступ до СИСТЕМИ у випадку своєчасної оплати ПОСЛУГ.
   2. Відмовитись від отримання ПОСЛУГИ в будь-який момент без будь-яких штрафних санкцій з боку ВИКОНАВЦЯ.
   3. Видалити всю власну інформацію з СИСТЕМИ без можливості відновлення.
   4. Звертатися в службу технічної підтримки ВИКОНАВЦЯ відповідно до розділу 5 цього Договору.
  4. Обов’язки АБОНЕНТА:
   1. Своєчасно оплачувати ПОСЛУГИ за цим Договором. Річна підписка діє до 31.12.2022 23:59 (включно)
   2. Оскільки ВИКОНАВЕЦЬ відвантажує обладнання з SIM-картою, АБОНЕНТУ категорично заборонено використовувати її поза обладнанням.

 

4. РЕГЛАМЕНТ НАДАННЯ ТА ОПЛАТИ ПОСЛУГ

  1. Надання ПОСЛУГ АБОНЕНТУ розпочинається миттєво після завершення реєстрації в МОБІЛЬНОМУ ЗАСТОСУНКУ.
  2. Реєстрація в СИСТЕМІ вважається завершеною після введення у МОБІЛЬНОМУ ЗАСТОСУНКУ АБОНЕНТОМ коду з SMS-повідомлення, яке було надіслане на номер телефону АБОНЕНТА, вказаному у якості ЛОГІНУ.
  3. До моменту додавання АБОНЕНТОМ через МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК ОБЛАДНАННЯ вартість за ПОСЛУГИ не нараховується.
  4. Загальна вартість ПОСЛУГИ визначається відповідно до ТАРИФНОГО ПЛАНУ.
  5. Платежі за цим Договором здійснюються ЗАМОВНИКОМ одним з двох способів:
   1. Через МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК за допомогою платіжної систему FONDY – миттєво.
   2. На підставі рахунків, виставлених ВИКОНАВЦЕМ, в українських гривнях шляхом перерахування ЗАМОВНИКОМ грошових коштів на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.
  6. АБОНЕНТ сплачує ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЮ у повному обсязі, одноразовим платежем, протягом 2 (двох) банківських днів з моменту отримання копії рахунку електронною поштою, або миттєво через платіжну систему FONDY. Електронна та факсимільна копія рахунку має юридичну силу оригіналу.
  7. ТАРИФНИЙ ПЛАН визначений ВИКОНАВЦЕМ в умовних одиницях. Одна умовна одиниця еквівалентна одному американському долару. Перерахунок в українську гривню здійснюється за курсом Національного Банку України на день виставлення рахунку.
  8. За необхідності здійснення обміну бухгалтерськими документами, в тому числі надання Актів виконаних робіт / надання послуг, здійснюється через сервіс Вчасно (https://vchasno.ua/) з використанням електронно-цифрового підпису.
  9. Доступ до ДАНИХ надається АБОНЕНТУ після завершення реєстрації
  10. У випадку, якщо на 00:00 5 (п’ятого) січня кожного календарного року ПОСЛУГА не була сплачена АБОНЕНТОМ на поточний календарний рік, ВИКОНАВЕЦЬ має право призупинити надання ПОСЛУГ, а за затримку оплати більше ніж на 30 (тридцять) календарних днів в односторонньому порядку розірвати цей Договір та видалити всі історичні ДАНІ.
  11. Обробка платежів та продовження термінів користування ПОСЛУГОЮ відбувається ВИКОНАВЦЕМ впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання платежу на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ.
  12. В системі не передбачена можливість поставити надання послуг на “паузу”, АБОНЕНТ повинен сплатити річну підписку.
  13. При відмові АБОНЕНТА від отримання ПОСЛУГИ або видаленні своїх даних із СИСТЕМИ протягом сплаченого періоду, сплачені кошти поверненню та перерахуванню не підлягають.

 

5. НАДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

  1. В рамках надання ПОСЛУГИ АБОНЕНТУ, ВИКОНАВЕЦЬ здійснює технічну підтримку СИСТЕМИ.
  2. До технічної підтримки входить:
   1. Консультація АБОНЕНТА з приводу роботи СИСТЕМИ.
   2. Віддалена діагностика ОБЛАДНАННЯ за наявності такої можливості.
   3. Віддалена зміна налаштувань в ОБЛАДНАННІ за запитом АБОНЕНТА.
   4. Обробка побажань щодо нового функціоналу СИСТЕМИ.
  3. До технічної підтримки не входить:
   1. Створення ЛОГІНІВ та ПАРОЛІВ для АБОНЕНТІВ.
   2. Додавання в СИСТЕМУ ОБЛАДНАННЯ.
  4. Строк реакції на запит АБОНЕНТА представниками ВИКОНАВЦЯ не повинен перевищувати 8 (вісім) робочих годин. Під реакцією розуміється прийняття
   ВИКОНАВЦЕМ звернення АБОНЕНТА та надання ВИКОНАВЦЕМ АБОНЕНТУ орієнтовних строків надання технічної підтримки.
  5. Технічна підтримка здійснюється у проміжку між 9:30 та 18:00 кожного робочого дня. Робочі дні визначаються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України.
  6. Всі звернення до ВИКОНАВЦЯ щодо технічної підтримки здійснюються АБОНЕНТОМ за допомогою онлайн ресурсу JIRA Service Desk за посиланням
   https://itinnovations.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/5, або за допомогою вбудованого у МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК віджету.
  7. В окремих випадках, а саме при необхідності отримання додаткової інформації від АБОНЕНТА, ВИКОНАВЕЦЬ може надавати технічну підтримку АБОНЕНТУ за телефоном.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором ВИКОНАВЕЦЬ і АБОНЕНТ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за порушення зобов’язань, передбачених в п. 3.2.4. цього Договору, якщо ці порушення настали з причин, які не залежать від ВИКОНАВЦЯ, а саме:
   1. У разі збою, порушення режиму або втрати ДАНИХ, які настали до моменту надходження даних на СЕРВЕР ВИКОНАВЦЯ.
   2. У разі збою, порушення режиму або втрати даних, які настали в період передачі ДАНИХ від СЕРВЕРА ВИКОНАВЦЯ до АБОНЕНТА.
   3. У разі виникнення збоїв у передачі даних від ОБЛАДНАННЯ, викликаних стороннім втручанням у його роботу.
  3. ВИКОНАВЕЦЬ припиняє надання ПОСЛУГ з моменту порушення строків оплати.
  4. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується зберігати сувору конфіденційність інформації про АБОНЕНТА.
  5. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за збитки, що виникли в наступних випадках, але не обмежуючись ними:
   1. Неправильної роботи СИСТЕМИ, викликаної неналежним функціонуванням інших електричних пристроїв, що використовуються у безпосередній близькості до ОБЛАДНАННЯ.
   2. Відсутності можливості прийому і відправки сигналів, необхідних для правильної роботи (зокрема, відсутності покриття мобільного зв’язку), чи інших порушень / перешкод радіопередач, незалежних від ВИКОНАВЦЯ, викликані неналежним використанням ОБЛАДНАННЯ з боку АБОНЕНТА;
   3. У разі надання АБОНЕНТОМ ЛОГІНУ та ПАРОЛЮ до СИСТЕМИ третім особам.

 

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  1. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує, що має право використовувати торгову марка та торговий знак “i-bee”.
  2. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує, що має право використовувати Програмне забезпечення СИСТЕМИ, а саме СЕРВЕР, та МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК для надання ПОСЛУГ АБОНЕНТАМ..
  3. Надання ПОСЛУГ АБОНЕНТАМ не означає перехід будь-яких прав на інтелектуальну власність СИСТЕМИ.
  4. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право використовувати ДАНІ на власний розсуд та для проведення дослідницької роботи.

 

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ.

  1. ВИКОНАВЕЦЬ та АБОНЕНТ звільняються від відповідальності у разі затримки виконання зобов’язання або невиконання своїх обов’язків за Договором, якщо вказані затримки чи невиконання виникли внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
  2. До обставин непереборної сили належать: війна, страйки, пожежі, вибухи, повені чи інші стихійні лиха; оголошення ембарго, інші дії чи бездіяльність
   органів влади та/або управління України чи інших країн, які безпосередньо впливають на виконання ВИКОНАВЦЕМ та АБОНЕНТОМ їх обов’язків.
  3. ВИКОНАВЕЦЬ та АБОНЕНТ зобов’язані письмово, не пізніше 48 (сорока восьми) годин з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити одна одну
   про настання таких обставин, якщо вони перешкоджають належному виконанню Договору. Підтвердженням настання обставин непереборної сили є офіційне підтвердження таких обставин Торгово-Промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом.

 

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

  1. Взаємовідносини між ВИКОНАВЦЕМ та АБОНЕНТОМ, які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
  2. Прийняттям цього Договору ВИКОНАВЕЦЬ та АБОНЕНТ відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надають один одному однозначну
   беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних у
   Державному реєстрі баз персональних даних.

ДОДАТОК №1

ДО ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ТАРИФНИЙ ПЛАН

 1. Вартість ПІДПИСКИ на поточний рік в залежності від кількості ОБЛАДНАННЯ:
Кількість ОБЛАДНАННЯ Вартість ПІДПИСКИ
Річна/шт Денна в перерахунку
до 5 $15 $0,041
від 5 до 9 $14 $0,038
від 10 до 19 $13 $0,036
від 20 до 49 $12 $0,033
від 50 до 99 $10 $0,028
від 100 і вище $7 $0,019

Всі ціни вказані в умовних одиницях, еквівалентним американському долару.

Розрахунок здійснюється за курсом Національного Банку України на день виставлення рахунку або через мобільний застосунок.